Overhangende takken, bomen en ander groen bij de buren

Overhangende takken, bomen en ander groen bij de buren

Wat kun je doen als je last hebt van takken of ander groen bij de buren?

Juridisch heb je het recht om overhangende takken en doorgroeiende wortels te snoeien. Een boom die te dicht op de erfgrens staat moet gekapt. Je hebt zelfs het recht om op de grond van de buren te komen om te snoeien. De vraag is of de juridische benadering de beste is voor de verhouding met de buren.

Bomen en takken

In Nederland wonen we dicht bij elkaar. Daarom zijn er regels over hoe buren met elkaar om moeten gaan, het zogenaamde burenrecht. Juist in dat burenrecht ontstaan veel conflicten. Een bron van conflicten is de begroeiing bij de buren. Er hangen takken boven jouw grond, er groeien wortels in jouw tuin, de boom van de buren neemt het licht uit jouw tuin. Juridisch gezien hoef je deze aantasting van jouw eigendomsrecht niet te accepteren. Wat juridisch mogelijk is, hoeft niet bevorderlijk te zijn voor de relatie met de buren.

Overhangende takken

Overhangende takken en doorgegroeide wortels tasten jouw eigendomsrecht aan. Jouw tuin is niet alleen de grond, maar ook het stuk daarboven. Daarom heb jij het recht om te eisen dat die takken verwijderd worden. Je moet dit zorgvuldig doen. Dat wil zeggen dat je altijd eerst de buren zelf moet vragen om te gaan snoeien. Doen ze dat niet, dan gebruik je onze brief. Daarmee geef je aan dat je gebruik gaat maken van jouw recht. Je hebt de volgende drie mogelijkheden:

  • zelf snoeien;
  • laten snoeien door een bedrijf op kosten van de buren;
  • de kantonrechter inschakelen om de buren alsnog te dwingen.

Misbruik van snoeirecht?

misbruik van snoeirecht

Je hebt het recht om overhangende takken te snoeien en doorgeschoten wortels door te hakken. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Maar daar zit wel een grens aan. Als je teveel takken snoeit, of te veel wortels doorhakt, kan de boom onherstelbaar beschadigd raken. Als dit het geval is, is er sprake van misbruik van snoeirecht. Dit is ook afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

De formele regeling hiervoor vind je in artikel 5:44 van het Burgerlijk Wetboek.

Bomen of struiken te dichtbij de erfgrens

Bomen of andere begroeiing te dichtbij de erfgrens moeten verwijderd worden als jij daarom vraagt. De wettelijke grens voor bomen is twee meter van de erfgrens. Maar gemeenten kunnen hier vanaf wijken. Zo is bijvoorbeeld in Amsterdam die grens maar 50 centimeter van de erfgrens. Voor andere begroeiing is de wettelijke grens 50 centimeter.

Het recht om dit te vragen verjaart na twintig jaar. Die termijn gaat in op het moment van aanplant, of als er een schutting is vanaf het moment dat de begroeiing boven die schutting uitkomt.

Schade

Als je eenmaal de buren hebt verzocht te gaan snoeien of kappen kun je ook schadevergoeding vragen. Je hebt recht op een vergoeding van al jouw schade. Dat kan schade zijn van vallende takken (of hele bomen). Je kunt ook schade hebben doordat je minder lichtinval hebt. Bijvoorbeeld omdat er te weinig zon in jouw tuin komt.

Buren hebben nog geen vergunning

De buren hebben dan misschien naar jou een plicht om te snoeien of kappen, daarmee hebben ze nog geen kapvergunning. De buren moeten die vergunning bij de gemeente aanvragen. Soms is er ook een vergunning nodig om takken van een bepaalde dikte te mogen snoeien. De afweging van de gemeente om die vergunning af te geven kan dus anders uitpakken.

Ladderrecht

Het ladderrecht is het recht om andermans erf te mogen gebruiken en betreden. Het ladderrecht is als zodanig niet in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Bij de invoering van het nieuwe wetboek is artikel 5:56 BW ingevoerd. Daarin staat:

Wanneer het voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak noodzakelijk is van een andere onroerende zaak tijdelijk gebruik te maken, is de eigenaar van deze zaak gehouden dit na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling toe te staan, tenzij er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip te doen uitstellen.

Het gaat niet alleen om het gebruik van de grond van een ander, maar ook om het gebruik van het gebouw van de naburige eigenaar. Denk hierbij aan bouw gerelateerde werkzaamheden zoals het plaatsen van een ladder, bouwsteiger en andere voorzieningen om de bouw mogelijk te maken.

    Je winkelwagen