Woordenboek

Home » Woordenboek

Makelaars Woordenboek

Wil je echt zelf een makelaar zijn? Dan moet je wel over het juiste jargon beschikken. Daarom leggen we dit hier in dit gratis makelaars-woordenboek uit. Met zoveel mogelijk onderlinge verbanden. Kom je er dan nog niet uit, stel je vraag aan de makelaar.

 • Aanhorigheid
  Aanhorigheid is alles wat bij een object hoort. Het is bijbehorend en niet zelfstandig in gebruik. Als je een huis koopt is een aanhorigheid bijvoorbeeld de tuin, een schuur of een garagebox. De woning is dan het hoofdobject. De tuin, schuur of garagebox hoort daarbij. Het staat in dienst van de woning. Het moet wel […]
  Lees meer
 • Aankoopmakelaar
  Een aankoopmakelaar helpt een koper bij het kopen van een woning of ander onroerend goed. Deze makelaar is in dienst van koper en helpt bij het zoeken, bezichtigen en onderhandelen. Als er een overeenkomst is gesloten met de verkoper helpt de aankoopmakelaar ook bij de afhandeling. Denk hierbij aan het doornemen van de koopakte, de […]
  Lees meer
 • Aflossingsvrije hypotheek
  Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek waar je niet hoeft af te lossen. Je betaalt alleen de rente. Hierdoor betaal je per maand een laag bedrag. Omdat je niet verplicht bent om tussentijds af te lossen moet je op de einddatum alles in één keer aflossen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek.
  Lees meer
 • Afschrijven
  Afschrijven betekent dat je de waarde van de aanschafprijs van een bedrijfsmiddel over meerdere jaren verspreidt. Bedrijfsmiddelen zijn onder andere investeringen zoals gebouwen, machines, auto’s en inventaris. Maar ook niet-tastbare zaken zoals vergunningen. De gedachte hierachter is dat je het bedrijfsmiddel meerdere jaren gebruikt. Daardoor kan je over meerdere jaren de kosten uitsmeren. Afschrijven is […]
  Lees meer
 • Afsluitkosten
  Afsluitkosten zijn alle kosten die bij het afsluiten van een hypotheek komen. Denk hierbij aan afsluitprovisie, notariskosten en taxatie. Zie ook financieringskosten.
  Lees meer
 • Afsluitprovisie
  De afsluitprovisie is het bedrag dat de bank betaalde aan de hypotheekadviseur als je een hypotheek afsloot. Sinds 2013 is dit verboden. Nu betaal je rechtstreeks de hypotheekadviseur voor het hypotheekadvies. Zo weet je precies wat je aan wie betaalt. Je bent verzekerd van een onafhankelijk advies en banken kunnen dit niet beïnvloeden door provisies. […]
  Lees meer
 • Aftrekbare kosten
  Aftrekbare kosten zijn de kosten die je mag aftrekken voor de inkomstenbelasting. Bij de eigen woning mag je alleen de rente en de kosten aftrekken voor de eigenwoningschuld. De kosten van een hypotheek zijn de eenmalige afsluitkosten, of de kosten voor het oversluiten.
  Lees meer
 • Akte
  Een akte is een officieel, ondertekend document. Er zijn twee soorten aktes. Een authentieke akte en een onderhandse akte. De authentieke akte wordt opgesteld door een notaris of andere bevoegde ambtenaar. Een onderhandse akte kan door iedereen worden opgesteld. In sommige gevallen is een authentieke akte verplicht. Bijvoorbeeld bij de verkoop van een huis. In […]
  Lees meer
 • Annuïteitenhypotheek
  Bij een annuïteitenhypotheek los je maandelijks hetzelfde bedrag af. Zowel aan het begin van de looptijd als aan het einde. Aan het begin betaal je veel rente en een lage aflossing. Aan het einde betaal je minder rente en een hogere aflossing. Omdat je steeds minder rente betaalt is het fiscale voordeel aan het einde […]
  Lees meer
 • Annuleringskosten
  Annuleringskosten zijn kosten die je in sommige gevallen moet betalen als je een opdracht annuleert. Bijvoorbeeld als je afziet van een hypotheek. Bij de koop van een woning heb je een bedenktijd van drie dagen, daarin kan je kosteloos de koop ontbinden. Bij de koop van een woning is meestal een boetebeding. Als je niet […]
  Lees meer
 • Anti-speculatiebeding
  Een anti-speculatiebeding is een beperkende voorwaarde in een koopovereenkomst. In het beding is opgenomen dat een koper verplicht is om de aangekocht woning zelf te bewonen. Daarnaast is hij in zijn vrijheid beperkt om de woning aan derden te verkopen. De gemeente of een andere sociale verhuurder, maakt wel eens gebruikt van een anti-speculatiebeding. Bijvoorbeeld […]
  Lees meer
 • Appartementsrecht
  Het appartementsrecht ontstaat als een eigenaar zijn eigendomsrecht op een gebouw splitst in meerdere appartementsrechten. De splitsing in appartementsrechten vindt plaats door een notariële splitsingsakte. Bij het kopen van een appartement schaf je juridisch gezien twee dingen aan. Een stukje mede-eigendom van het hele gebouw en het recht om jouw woning te mogen gebruiken. De […]
  Lees meer
 • Bankgarantie
  Een bankgarantie is een garantie van de bank dat de borgsom wordt voldaan. Deze moet de koper aan de verkoper betalen. In de koopovereenkomst staat deze borgsom meestal omschreven. Dat is vaak 10% van de totale koopsom. De totale koopsom moet je betlen als de transportakte bij de notaris is ondertekend. De bankgarantie geeft de […]
  Lees meer
 • Bedrijfsruimte
  Een reguliere bedrijfsruimte is een onroerende zaak, of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf. Deze ruimte moet voor het publiek toegankelijk zijn. Onder bedrijfsruimte valt ook een hotelbedrijf en een kampeerbedrijf. Naast deze veel voorkomende objecten bestaat er ook de overige bedrijfsruimte. De vraag wat er […]
  Lees meer
 • Beleggingshypotheek
  Een beleggingshypotheek is een hypotheek waarbij het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk wordt opgebouwd door te beleggen. Je belegt door middel van een éénmalige of een periodieke inleg in beleggingsfondsen. Aan het einde van de looptijd gebruik je het opgebouwde kapitaal om de hypotheek af te lossen. Het is vergelijkbaar met een spaarhypotheek, maar dan met […]
  Lees meer
 • Bestemmingsplan
  Een bestemmingsplan is een door de overheid (meestal de gemeente) opgesteld plan voor een bepaald gebied. In het plan is op detailniveau beschreven wat de bestemming is van de verschillende onderdelen. Je moet dan denken aan de gebouwen, die kunnen de bestemming wonen, kantoor of bijvoorbeeld agrarisch hebben. Ook terreinen kunnen een bestemming hebben. Het […]
  Lees meer
 • Bouwkundige keuring
  Een bouwkundige keuring is een keuring die inzicht geeft in de bouwkundige staat van een woning. Ook geeft het een indicatie van de kosten voor het onderhoud en verbouwen. Het geeft de koper zekerheid over de kosten die hij/zij tegemoet kan zien wanneer hij de onroerende zaak koopt. Bij het kopen van een woning kan […]
  Lees meer
 • Box 1
  Box 1 is een fiscale term. Het is het inkomen uit arbeid. Er zijn bij de opgave van de Inkomstenbelasting drie boxen. Box 1 is het inkomen uit werk en woning Box 2 inkomsten uit onderneming Box 3 inkomen uit vermogen In Box 1 komt je inkomen uit huidige of eerdere arbeid. Ook zit de eigen woning […]
  Lees meer
 • Box 3
  Box 3 is een fiscale term. Het is de vermogensbox. Er zijn bij de opgave van de Inkomstenbelasting drie boxen. Box 1 is het inkomen uit arbeid Box 2 inkomsten uit onderneming Box 3 inkomen uit vermogen De belasting in box 3 gaat slechts zeer ten dele uit van het werkelijke rendement op je vermogen.Om de omvang […]
  Lees meer
 • BTW Belasting Toegevoegde Waarde
  De BTW is een zogenaamde directe belasting. Alle ondernemers betalen omzetbelasting over hun omzet, daarvan trekken ze de omzetbelasting af die ze eerder betaald hebben aan hun leveranciers. Het verschil tussen de twee bedragen is de toegevoegde waarde. BTW is geregeld in de wet op de omzetbelasting. Kleine ondernemers, die niet veel omzet hebben, hoeven […]
  Lees meer
 • Burgerlijk Wetboek
  Het Burgerlijk Wetboek (BW) is een verzameling van wetboeken. Deze wetboeken bevatten regels over de verschillende (rechts)verhoudingen tussen personen. Het BW bestaat uit negen boeken. In Boek 2 BW vind je regels over rechtspersonen. Boek 7 BW bevat regels over bijzondere overeenkomsten. Het Burgerlijk Wetboek is ingevoerd in 1992.
  Lees meer
 • Canon
  Canon is een vergoeding die je betaalt als eigenaar van een huis dat op grond in erfpacht is gebouwd. Je betaalt voor het gebruik van de grond. De hoogte van de canon is bepaald in de erfpachtvoorwaarden. Meestal gaat het bedrag periodiek omhoog. Soms kan je de canon afkopen of vastzetten op een bepaald bedrag. […]
  Lees meer
 • College van burgemeester en wethouders
  Het College van Burgemeester en Wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het is een publiek orgaan van de gemeente. Het College bestaat uit de burgemeester en de wethouders, zoals de naam al aangeeft. Ieder lid van het college heeft een portefeuille. Dat is vergelijkbaar met de ministers op landelijk niveau.
  Lees meer
 • Contractovername
  Een contractovername is een drie-partijenovereenkomst. De twee partijen die op het contract staan en de partij die het contract van één van de eerste twee wil overnemen. Met een contractovername kan een derde het contract overnemen. Beide partijen die op het contract staan moeten het eens zijn over deze wijziging van het contract. Door de […]
  Lees meer
 • Courtage
  De courtage is een vergoeding of provisie die je aan de makelaar betaalt. Dit betaal je voor het verkopen of aankopen van een woning of ander object zoals een boot. De makelaar brengt deze kosten in rekening voor zijn werkzaamheden. De hoogte is afhankelijk van de werkzaamheden van de makelaar en de risico’s die hij […]
  Lees meer
 • Eigendomsbewijs
  Het eigendomsbewijs is het bewijs dat je officieel eigenaar bent van een (vakantie)woning. Dit eigendomsbewijs is een, door het kadaster, gewaarmerkte kopie van de transportakte. Je hebt ook een eigendomsbewijs van andere objecten. Bijvoorbeeld de tenaamstelling van een boot is een eigendomsbewijs. Van minder gereguleerde zaken, zoals een stacaravan is geen officieel eigendomsbewijs. Daarvan kan […]
  Lees meer
 • Eigenwoningforfait
  Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van jouw woning. Hoe hoog het percentage is waarmee je je eigenwoningforfait berekent, is afhankelijk van de waarde van je woning. Dit bedrag moet je afdragen bij de Belastingdienst. Het komt erop neer dat je als huiseigenaar betaalt voor het woongenot. Eigenwoningforfait is belastbaar in box 1. Lees […]
  Lees meer
 • Erfdienstbaarheid
  Een erfdienstbaarheid is een last op een stuk grond ten dienste van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond. Bijvoorbeeld het recht van overpad. Het ene erf moet iets toestaan voor een ander erf. Je noemt dat het heersend erf en een dienend erf. Een erfdienstbaarheid staat in Nederland in het kadaster ingeschreven, 
  Lees meer
 • Erfpacht
  Erfpacht is het recht van iemand om gebruik te maken van een stuk grond terwijl dat niet zijn eigendom is. Het is een zakelijk recht. De erfpachter is de gebruiker van de grond. De erfpachter betaalt in ruil voor het gebruik van het stuk grond een bepaald bedrag aan de eigenaar. Dit heet canon. Het […]
  Lees meer
 • European Maritime Certification Institute EMCI
  Het European Maritime Certification Institute EMCI is een organisatie die internationaal regels heeft opgesteld om maritieme makelaars te certificeren. Zie ook de website van de EMCI.
  Lees meer
 • Executie
  Executie betekent uitvoering. Bijvoorbeeld bij een gedwongen verkoop. Als je de hypotheek niet tijdig betaalt, dan kan de hypotheeknemer overgaan tot executie. De hypotheeknemer heeft het recht van parate executie. Zij hoeven niet eerst naar de rechter om een executoriale titel te verkrijgen. Zij kunnen het onderpand, de woning, direct verkopen.
  Lees meer
 • Executiewaarde
  De executiewaarde is de waarde die een huis zal opleveren bij gedwongen verkoop, een executie. Deze waarde wordt vastgesteld doormiddel van een taxatie. Deze waarde is meestal lager dan bij een gewone verkoop. De koper weet immers dat de verkoper snel van het huis af moet. Hij zal daarom een lagere koopprijs eisen.
  Lees meer
 • Financieringskosten
  Financieringskosten zijn alle kosten die je maakt bij het afsluiten van een lening. Denk hierbij aan taxatiekosten, courtage, notariskosten, registratiekosten en de afsluitprovisie.
  Lees meer
 • Financieringsvoorbehoud
  Het financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde in een koopcontract. Ook wel koop onder voorbehoud van financiering. Je kan dat voorbehoud altijd maken, niet alleen bij de koop van een woning. Het kan voorkomen dat de koper de financiering van de koop niet rond krijgt voor een bepaalde datum. Als dat het geval is, dan gaat de koop niet door. Door ontbinding van […]
  Lees meer
 • Funda
  Funda is de grootste woningsite van Nederland en de bekendste plek op internet waar huizenkopers kunnen zien wat het aanbod van koopwoningen is. Er staan zowel bestaande huizen als nieuwbouwhuizen op. Er is een aparte Funda voor zakelijk aanbod.
  Lees meer
 • Geschillencommissie Makelaardij
  Een geschillencommissie is een commissie die beslissingen kan nemen bij conflicten. Er zijn meerdere geschillencommissies, zo ook een Geschillencommissie Makelaardij. De Geschillencommissie Makelaardij behandelt geschillen over courtage, schadevergoeding, kwaliteit van de dienstverlening en intrekkingskosten van de makelaar. Ze behandelen geen klachten over de aansprakelijkheid voor schade waarbij het bedrag hoger is dan € 10.000,-. Als het om een […]
  Lees meer
 • Geschillencommissie Recreatie
  Een geschillencommissie is een organisatie die beslissingen kan nemen bij conflicten. De commissie bestaat uit mensen die in het veld werken, in dit geval zijn dat de vertegenwoordigers van de Recron. Aan de andere kant zitten er vertegenwoordigers van de recreanten in de commissie. Die zijn vertegenwoordigd door de ANWB en De Consumentenbond. Meestal zijn er dan […]
  Lees meer
 • Grondwaarde
  De grondwaarde is de door een gemeente of deskundige vastgelegde waarde van de grond. De grondwaarde is afhankelijk van verschillende factoren. Denk hierbij aan de ligging, wat je erop mag bouwen, de marktprijzen en de staat van de grond.
  Lees meer
 • Handelingsbekwaamheid
  Handelingsbekwaamheid wil zeggen dat je bevoegd bent om rechtshandelingen te verrichten. Een handelingsbekwaam persoon is in staat om de gevolgen van zijn daden te overzien. In beginsel is iedereen handelingsbekwaam. Is iemand onbekwaam om een rechtshandeling te verrichten? Dan is diegene handelingsonbekwaam. De rechtshandeling kan dan worden vernietigd. Minderjarigen zijn handelingsonbekwaam.
  Lees meer
 • Handelingsonbekwaamheid
  Handelingsonbekwaamheid wil zeggen dat je niet zelfstandig rechtshandelingen kan uitvoeren. Dat is het geval als je minderjarig bent of onder curatele staat. Je kan dan wel rechtshandelingen doen, maar deze kunnen achteraf vernietigd worden. Als je handelingsbekwaam bent, kan je ook rechtshandelingen uitvoeren. De rechtshandeling van een handelingsbekwaam persoon is niet achteraf vernietigbaar.
  Lees meer
 • Havenreglement
  Een havenreglement is een set regels die van toepassing is in een haven of marina. Een haven is een particulier terrein. De eigenaar kan dus regels verbinden aan het gebruik of de betreding. Dat is bij een particuliere haven, maar ook indien de haven in eigendom is van een overheidsorgaan zoals een gemeente. Overtreding van […]
  Lees meer
 • Herbouwwaarde
  De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om een huis of andere gebouw weer op te bouwen als het verwoest is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een brand of storm. Herbouwwaarde staat in de verzekeringspolis. In een opstalverzekering. Die kan je afsluiten met of zonder de kosten voor de fundering.
  Lees meer
 • HISWA RECRON
  HISWA RECRON is de brancheorganisatie voor alle bedrijven in de recreatie en watersportbranche. Het is de partij die is ontstaan uit de fusie van HISWA (watersport) met RECRON (recreatiebedrijven). De organisatie zorgt voor regels en modelcontracten voor aangesloten bedrijven. Voor de bedrijven in deze branches zorgt zij ook voor ondernemersondersteuning en is er een vraagbaak. […]
  Lees meer
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
  Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat iemand persoonlijk aansprakelijk is om een verplichting na te komen. Hij kan gedwongen worden om de gehele verplichting na te komen. Ook als er meerdere schuldenaren zijn. Hij/zij krijgt wel een regresrecht. Dat houdt in dat hij een deel van de schuld kan terugvorderen bij de andere schuldenaren. Er kunnen […]
  Lees meer
 • Huisvestigingsvergunning
  Een huisvestigingsvergunning is een vergunning die soms noodzakelijk is om ergens te mogen wonen. De gemeente verstrekt deze vergunning. De vergunning is gekoppeld aan goedkope huurwoningen en koopwoningen. Deze regelingen verschillen per gemeente. Bij koopwoningen is de huisvestigingsvergunning soms verplicht als het om goedkope koopwoningen gaat die met subsidie zijn gebouwd. Onderzoek voor je een […]
  Lees meer
 • Huurbescherming
  Huurbescherming houdt in dat je niet zomaar uit het gehuurde mag worden gezet. De verhuurder mag dan niet zomaar de huur opzeggen. Bij tijdelijk huur is er beperkte huurbescherming. Deze bescherming is in de wet opgenomen om de huurder te beschermen. Zodat hij/zij niet zomaar uit het gehuurde kan worden gezet. Er is niet altijd […]
  Lees meer
 • Huurcontract
  Een huurcontract is een overeenkomst tussen een verhuurder en een huurder. In het huurcontract leggen zij hun afspraken vast. De kern van het contract is dat verhuurder en huurder overeenkomen dat de verhuurder een zaak, of een gedeelte daarvan, in gebruik zal geven aan de huurder. Dit kunnen onroerende of roerende zaken zijn. De huurder […]
  Lees meer
 • Huurder
  Een huurder is iemand die iets huurt van een verhuurder. De huurder betaalt de verhuurder hiervoor. De huurder kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd huren. Een huurder kan een woning huren, maar ook een boot, garagebox, vakantiewoning of auto.
  Lees meer
 • Hypotheek
  De hypotheek is de lening voor de financiering van een registergoed. Als je de hypotheek niet betaalt (aflost) dan kan de bank het onderpand verkopen. De hypotheek is onlosmakelijk verbonden aan het onderpand, zoals de woning, het kantoor of het schip.Juridisch: Het recht van de geldverstrekker (hypotheekverstrekker) om de zaak waarop de hypotheek rust te […]
  Lees meer
 • Hypotheek aflossen
  Aflossen is het terugbetalen van de hypotheek. Als je een hypotheek afsluit moet je deze maandelijks aflossen. Er zijn verschillende hypotheekvormen. Bij de ene hypotheek los je meer af dan bij de andere.
  Lees meer
 • Hypotheekakte
  Een hypotheekakte is een notariële akte. In deze akte staat vastgelegd dat de hypotheekgever een onroerende zaak als onderpand geeft aan de hypotheeknemer (de geldverstrekker). In ruil hiervoor ontvangt de hypotheekgever een geldlening. Om de geldverstrekker te beschermen heeft hij het recht om het onderpand, meestal een woning, te verkopen als de hypotheekgever zijn verplichtingen […]
  Lees meer
 • Hypotheekgever
  De hypotheekgever is degene die een onderpand geeft aan een hypotheeknemer, in ruil voor een geldlening. Bijvoorbeeld de koper van een huis die een geldlening vraag aan een bank. De bank neemt dan een hypotheek op de woning.
  Lees meer
 • Hypotheeknemer
  De hypotheeknemer is degene die geld verstrekt aan een hypotheekgever. Bijvoorbeeld een bank die geld uitleent aan de koper van een woning. De hypotheeknemer neemt een hypotheek op het onderpand. De hypotheeknemer is hiermee ook een hypotheekhouder. Hypotheken staan geregistreerd in het hypotheekregister.
  Lees meer
 • Hypotheekregister
  Het hypotheekregister is een openbaar register bij het Kadaster. Hier staan alle hypotheken geregistreerd. In dit register staat wie op welke onroerende zaak een hypotheek heeft rusten. Als er beslag is gelegd op de onroerende zaak moet dit ook in het hypotheekregister zijn geregistreerd. Het kadaster beheerd het register. Je kan het hypotheekregister zelf raadplegen.
  Lees meer
 • Inboedelverzekering
  Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade of verlies van de inboedel. Denk hierbij aan schade als gevolg van een brand, waterschade, inbraak of vandalisme. Onder inboedel wordt verstaan alle roerende zaken die tot het huishouden behoren. Dat zijn alle spullen die je kan verplaatsen, zoals een tafel, stoelen, bank. Maar ook een laptop, televisie […]
  Lees meer
 • Kadaster
  Het kadaster is een overheidsinstantie die de eigendom van en zakelijke rechten op registergoederen registreert. Alle huizen, gebouwen en grond zijn in Nederland in kaart gebracht. Daarbij is ook vermeld wie de eigenaar is en of er bijvoorbeeld een hypotheek op rust. Dankzij dit register is in Nederland altijd te achterhalen wie de eigenaar is. […]
  Lees meer
 • Kettingbeding
  Een kettingbeding is een bepaling in een koopcontract die je overdraagt op iedere volgende eigenaar. Je bent dus als je het contract tekent verplicht dit beding weer door te geven aan de volgende eigenaar. Je kan bijvoorbeeld in een koopcontract hebben staan dat de gevel altijd roze geverfd moet worden. Door een kettingbeding moet jij […]
  Lees meer
 • Kleineondernemersregeling
  De kleineondernemersregeling is een mogelijkheid binnen de BTW, om geen belasting te hoeven betalen. Kleine ondernemers kunnen hiervoor kiezen. De grens ligt in 2020 op € 20.000 omzet. Het is een optie om voor de regeling te kiezen. In dat geval hoef je geen BTW af te dragen, maar je kan dus ook geen BTW […]
  Lees meer
 • Kosten koper
  De kosten koper (meestal afgekort tot k.k.) zijn de bijkomende kosten bij de aankoop van een huis. Deze kosten komen voor rekening van de koper. Dit zijn bijvoorbeeld de notariskosten en de Overdrachtsbelasting Zie ook vrij op naam.
  Lees meer
 • Lineaire hypotheek
  Bij een lineaire hypotheek los je maandelijks een vast bedrag af. Door de aflossing neemt de schuld af. Hierdoor betaal je elke maand minder rente. Het fiscale voordeel daalt gedurende de looptijd omdat de rente afneemt. Aan het begin van de looptijd zijn de maandelijkse rentekosten het hoogste. Aan het einde van de looptijd zijn […]
  Lees meer
 • Makelaar
  Een makelaar is een soort tussenpersoon die helpt en bemiddelt bij de aankoop en verkoop. De meest bekende makelaar is die bij onroerende zaken. Er zijn ook makelaars voor de koop van boten, verzekeringen en reeksen andere producten. De makelaar helpt bij het zoeken van de juiste partij en geeft ook andere adviezen.
  Lees meer
 • Monument
  Een monument is een gebouw dat van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Een monument is aangewezen door een monumentencommissie. Er zijn rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Dat heeft te maken met het belang van het gebouw. Er zijn ook andere monumenten, zoals natuurmonumenten. Voor monumenten zijn […]
  Lees meer
 • Nationale Hypotheek Garantie
  De Nationale Hypotheek Garantie is een borgstelling door het Waarborgfonds Eigen Woningen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten het inkomen, de lening en de waarde van het huis voldoen aan normen. De NHG vraag je aan via de instelling die de hypotheek verstrekt. Er is een aparte website voor de NHG.
  Lees meer
 • Natrekking
  Natrekking is een vorm van eigendomsverkrijging. Simpel gezegd: gebouwen, werken en planten of bomen (onroerende zaken) zijn eigendom van de eigenaar van de grond waarop het staat. Datzelfde geldt voor zaken aangebracht door bijvoorbeeld een huurder aan het gehuurde. Als die aard en nagelvast zijn dan maken zij onderdeel uit va het gehuurde.Een huis, een stacaravan of […]
  Lees meer
 • Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen
  De Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen, NMBS is de vereniging van beëdigde en EMCI gecertificeerde makelaars in schepen. De leden zijn deskundig op vier gebieden namelijk: pleziervaartuigen binnenvaartschepen zeeschepen woonschepen
  Lees meer
 • Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs NVM
  De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs. De NVM is de grootste  Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen. De vereniging bestaat sinds 1898 en heeft haar verenigingsbureau in Nieuwegein. Makelaars die lid zijn van de NVM moeten voldoen aan de regels die de vereniging heeft gesteld. Bij een conflict kan je ook een […]
  Lees meer
 • Onder water
  Je woning staat onder water als de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis. Dit kan zijn omdat de woningwaarde is gezakt nadat je het huis hebt gekocht. Of omdat je een hypotheek hebt afgesloten die hoger is dan de waarde van je woning. Als jouw woning onder water staat en je verkoopt […]
  Lees meer
 • Onderhandse akte
  Een onderhandse akte is een akte die niet door een notaris is opgesteld. Net als een formele akte dient het stuk tot bewijs van de verhouding tussen de partijen. Is de akte wel door de notaris of een andere bevoegde ambtenaar opgesteld? Dan is er sprake van een authentieke akte.
  Lees meer
 • Onroerend goed
  Een onroerend goed is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verbonden. Bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De grond is ook een onroerende goed. Onroerende goederen worden ook wel onroerende zaken genoemd. Het is belangrijk om een onderscheid te maken met roerende goederen. Dit zijn bijvoorbeeld tafels, kasten, computers en stoelen. Deze goederen zijn niet […]
  Lees meer
 • Onroerendezaakbelasting
  Als eigenaar van een woning of bedrijfspand betaal je jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente heft deze belasting bij de eigenaren van de woning of het bedrijfspand. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeente bepaalt het percentage. De OZB kan […]
  Lees meer
 • Ontbindende voorwaarde
  Een ontbindende voorwaarde is een voorwaarde die in een overeenkomst kan zijn opgenomen. Als er aan een bepaalde voorwaarde is voldaan, kan de overeenkomst worden ontbonden. Een gebruikelijke ontbindende voorwaarde bij het kopen van een woning is het voorbehoud van financiering. Als de koper geen financiering kan krijgen voor het huis, kan hij de koopovereenkomst […]
  Lees meer
 • Opstalverzekering
  Een opstalverzekering is een verzekering van een huis of ander gebouw. De verzekering dekt de schade door bijvoorbeeld brand, storm, bliksem en inbraak. De eigenaar sluit de opstalverzekering af. Onderdeel van de verzekering is de herbouwwaarde. Specifieke onderdelen van de verzekering kunnen zijn glasschade of aansprakelijkheid. De eigenaar van een onroerende zaak is aansprakelijk voor […]
  Lees meer
 • Overdrachtsakte
  De overdrachtsakte is opgesteld door een notaris bij koop of verkoop van een onroerende zaak. De akte moet geregistreerd bij het kadaster. De overdrachtsakte heet ook wel een transportakte of akte van levering. Als de notaris de overdrachtsakte heeft ingeschreven in het kadaster is de eigendomsoverdracht een feit. De notaris is verantwoordelijke voor de inschrijving.
  Lees meer
 • Overdrachtsbelasting
  Overdrachtsbelasting is de belasting die de koper van een stuk grond of pand betaalt aan de Belastingdienst. Deze belasting betaal je ook over rechten op onroerende zaken, zoals erfpachtrecht. Als de koop via een notaris gaat, dan zal die de aangifte doen en ook voor de betaling zorgen. Er zijn verschillende tarieven voor de overdrachtsbelasting […]
  Lees meer
 • Overige bedrijfsruimte
  Overige gebouwde onroerende zaken zijn de ruimtes die niet onder bedrijfsruimte valt als bedoelt in artikel 7:290 van het Burgerlijk Wetboek. Een overige bedrijfsruimte is dus alles wat niet een 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Zo’n ruimte is niet toegankelijk voor het publiek. Overige bedrijfsruimte wordt ook wel kantoorruimte genoemd, maar er valt veel meer onder. […]
  Lees meer
 • Overwaarde
  Overwaarde is het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van jouw huis en de nog resterende hypotheek. Ook wel eigenwoningreserve genoemd. Als de vrije verkoopwaarde minder is dan de nog openstaande hypotheek is het een restschuld. Voorbeeld: de vrije verkoopwaarde is € 300.000,-. De resterende hypotheek is € 150.000,-. De overwaarde is dan € 150.000,-.
  Lees meer
 • Portacabin-arrest
  Het Portacabin-arrest is een arrest van de Hoge Raad. In dit arrest ging het over de vraag of een portacabin door natrekking een onroerende zaak was als omschreven in artikel 3:3 van het Burgerlijk Wetboek. De Hoge Raad besloot dat de portacabin in dit geval inderdaad een onroerende zaak was door natrekking. Hierbij benoemde de […]
  Lees meer
 • Raad voor Onroerende Zaken
  De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is een platform voor professionele partijen in het vastgoed. Deze partijen vertegenwoordigen eigenaarsbelangen, ontwikkelen en/of realiseren vastgoed, bemiddelen bij de verhuur van vastgoed en leveren professionele diensten. Bij de ROZ zijn verschillende vastgoedpartijen aangesloten. De ROZ publiceert enkele bekende modelcontracten, bekend als ROZ-modellen. Op roz.nl lees je hier meer […]
  Lees meer
 • Registergoed
  Registergoederen zijn goederen die verplicht moeten worden ingeschreven in een register. Dit is een wettelijke verplichting. Op een registergoed kan je bijvoorbeeld een hypotheek vestigen. De hypotheek moet je ook in het register inschrijven. Registergoederen worden ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers. Er moet zijn voldaan aan 3 vereisten: Er moet een openbaar register […]
  Lees meer
 • Restschuld
  De restschuld is de schuld die overblijft als de hypotheek hoger is dan de verkoopopbrengst van de woning. De woning staat dan onder water. Is de verkoopopbrengst hoger dan de hypotheek? Dan is er een overwaarde. Voorbeeld: je hebt een hypotheekschuld van € 200.000,-. Je verkoopt jouw woning voor € 150.000,-. De restschuld is dan […]
  Lees meer
 • Rijksdienst voor het wegverkeer
  De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) is belast met de onder andere de registratie van vaartuigen. Boten die kleiner zijn dan twintig meter en sneller varen dan twintig kilometer per uur staan verplicht geregistreerd. Bij de verkoop moet die registratie omgezet op naam van de koper. Voor meer informatie kijk je op de site van […]
  Lees meer
 • Scheepsregister
  Het scheepsregister is een onderdeel van het Kadaster. In het scheepsregister kun je jouw boot of schip laten registeren. Dat geldt voor beroepsvaartuigen, woonboten, zeiljachten en andere pleziervaartuigen. Wil je een hypotheek op het schip, dan is registratie altijd verplicht. Vanaf een bepaalde omvang is registratie ook verplicht. Als een schip nog in aanbouw is […]
  Lees meer
 • Spaarhypotheek
  Een spaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij je niet aflost tijdens de looptijd. Tijdens de looptijd spaar je voor een einduitkering. Vervolgens voldoe je de hypotheekschuld in één keer aan het einde van de looptijd. Ze noemen dit ook een aflossingsvrije hypotheek. Bij de spaarhypotheek spaar je veilig binnen een kapitaalverzekering, eigen woning of spaarrekening eigen […]
  Lees meer
 • Stichting Certificering Voor Makelaars
  De Stichting Certificering voor Makelaars (SCVM) waarborgt de kwaliteit en integriteit van makelaars. Deze staan in één register, het makelaarsregister. De stichting bevordert de verdere professionalisering van het vak. Met het register verbetert zij de transparantie van het bemiddelingsproces. Zie ook de website van de SCVM.
  Lees meer
 • Taxateur
  Een taxateur stelt de waarde van zaken vast. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van boten, woningen, gebouwen of stukken grond. Hij/zij is onafhankelijk. De waardebepaling is onder andere nodig voor de hypotheek en verzekeringen. De Belastingdienst maakt ook gebruik van deze waardebepaling. Een taxateur kan ook de waarde van roerende goederen vaststellen, zoals van kunst […]
  Lees meer
 • Taxatie
  Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object. De taxateur stelt de taxatie op. Bijvoorbeeld voor de WOZ-waarde is een formele taxatie een eis. Een taxatie is iets anders dan een waardebepaling. Een makelaar kan alleen een waardebepaling geven. Dit is een inschatting van de waarde die een woning heeft op het […]
  Lees meer
 • Taxatierapport
  Taxatierapport is een rapport waarin de resultaten van de taxatie staan vermeld. Een taxatierapport is een formeel document. Je kan het gebruiken voor het aanvragen van een hypotheek. Ze zijn ook van belang bij een echtscheiding, om de waarde van de woning vast te stellen. Ook de WOZ-waarde staat in een dergelijk rapport.
  Lees meer
 • Toeristenbelasting
  De toeristenbelasting is een gemeentelijke belasting. De gemeente int die bij ondernemers die overnachtingen aanbieden. Alleen niet ingeschrevenen in de gemeente zijn de belasting verschuldigd. Het maak niet uit wat de aard van de overnachting is, een hotel, camping, vakantiehuisje of boot. De afdracht van toeristenbelasting is afhankelijk van de grootte van de onderneming, maar […]
  Lees meer
 • Transportakte
  De transportakte of leveringsakte is de notariële akte. Deze is nodig voor een eigendomsoverdracht van onroerende zaken. Je hebt die nodig voor de verkoop van een vakantiehuis, parkeerplek of andere onroerend goed. In deze akte staat beschreven wat, aan wie en door wie wordt geleverd. Zonder notariële akte vindt er geen eigendomsoverdracht plaats. De transportakte […]
  Lees meer
 • Tuchtcollege Makelaardij
  Het Tuchtcollege Makelaardij Nederland is een onafhankelijk tuchtcollege. Tuchtrechtspraak is een vorm van rechtspraak. Het is intern en ziet erop dat de leden van een beroepsgroep zich aan de gedragsregels van hun beroep houden. Het tuchtcollege is opgericht door het VBO en het kwaliteitsregister SCVM. Het college handelt klachten af over personen die geregistreerd zijn […]
  Lees meer
 • Vastgoed Pro
  Vastgoed Pro is een vereniging voor makelaars. De vereniging is gericht op beroepsgroepen binnen het vastgoed. Aangesloten bij Vastgoed Pro zijn makelaars, taxateurs en bouwkundige keurders. In de toekomst zullen hier meerdere beroepsgroepen bijkomen binnen het vastgoed. De vereniging is ontstaan in 2009. Hij is ontstaat door een fusie tussen de Nederlandse Makelaars Vereniging (LMV) […]
  Lees meer
 • VBO
  De VBO is een grote vereniging van makelaars in onroerend goed. De VBO makelaars werken voor particulieren en zakelijke klanten. Ze werken zowel als aankoopmakelaar als verkoopmakelaar. De VBO is samen met de NVM aangesloten bij de geschillencommissie makelaardij. Alle informatie tref je verder aan op de VBO website.
  Lees meer
 • Vereniging van eigenaren
  Een Vereniging van Eigenaren (de VvE) is een bijzondere vereniging. Het betreft meestal de eigenaren van verschillende appartementen in een gebouw. Er kan ook een VvE zijn van eigenaren van garageboxen in een complex, of de eigenaren van vakantiewoningen op een park. Samen vormen deze eigenaren een vereniging om hun gemeenschappelijk belangen te behartigen. Zo kunnen […]
  Lees meer
 • Verhuurder
  De verhuurder is degene die iets verhuurt aan een huurder. De verhuurder krijgt in ruil hiervoor betaalt. Dat noem je dan de huur. De verhuurder heeft rechten en plichten. Zo is een verhuurder verplicht om zich als goed verhuurder te gedragen en om gebreken aan het verhuurde te herstellen. Daar tegenover staat dat hij het […]
  Lees meer
 • Verhuurmakelaar
  Een verhuurmakelaar helpt bij het verhuren van woningen en andere onroerende zaken. De verhuurmakelaar gaat op zoek naar huurders, regelt de bezichtigingen en verzorgt het huurcontract. Daarnaast screent hij potentiële huurders voordat hij het object verhuurt. Je kan de verhuurmakelaar ook inzetten voor het beheer van het object. In dat geval inspecteert deze het object […]
  Lees meer
 • Verkoopmakelaar
  Een verkoopmakelaar helpt de verkoper bij het verkopen van een woning of ander onroerend goed. Deze makelaar is in dienst van de verkoper en helpt bij het te koop zetten van de woning of onroerend goed. Hij helpt jou om de woning goed in de markt te zetten en om een verkoopstrategie op te zetten. […]
  Lees meer
 • Vinex
  Vinex is oorspronkelijk de afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. Dat was een nota ruimtelijke ordening van het Nederlandse Ministerie van VROM uit 1991. Deze notitie bevat uitgangspunten voor het aanwijzen van nieuwe woningbouwlocaties voor de periode tussen 1 januari 1995 en 1 januari 2005. Voor een aantal steden werd daarbij de richting aangegeven […]
  Lees meer
 • Vrij op naam
  Vrij op naam gaat over wie welke kosten betaalt bij de verkoop van vastgoed. Een verkoopprijs is “vrij op naam” als een aantal bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en makelaarskosten bij de prijs inbegrepen zitten. Normaal komen die kosten voor rekening van de koper zogenaamde “kosten koper“. Bij vrij op naam komen de kosten voor […]
  Lees meer
 • Vrije vestiging
  Vrije vestiging betekent dat je een woning kan bewonen zonder dat je een huisvestingsvergunning nodig hebt. In sommige gemeenten heb je een dergelijke vergunning nodig om in een huurwoning te mogen wonen. De regel gaat dan over sociale huurwoningen. Een enkele keer zijn ook koopwoningen aan een huisvestigingsvergunning onderhevig. Het gaat dan om goedkope koopwoningen […]
  Lees meer
 • Waarborgsom
  Een waarborgsom is een bedrag dat de koper of huurder stort als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. Je kan een waarborgsom vragen voor iedere contractverplichting, een koopcontract of huurcontract.
  Lees meer
 • Waardebepaling
  Een waardebepaling is een schatting van de waarde. Je kan deze laten opstellen voor een woning, garagebox of boot, maar ook voor roerende goederen. Een waardebepaling wordt opgesteld aan de hand van vergelijkbare objecten (bijvoorbeeld in de omgeving). Ook is de staat van het object van belang voor de waarde. De waardebepaling kan door iedereen […]
  Lees meer
 • Waardepeildatum
  De waardepeildatum is de datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak heeft vastgesteld. De gemeente is wettelijk verplicht om periodiek de waarde te bepalen. De vastgelegde waarde geldt voor één kalenderjaar. De waardepeildatum speelt bijvoorbeeld bij de Onroerende Zaak Belasting OZB. Een taxateur kan niet alle onroerende goederen op dezelfde dag taxeren. […]
  Lees meer
 • Wet differentiatie overdrachtsbelasting
  De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is een wijziging op de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Deze wet beoogt de positie van starters te verstevigen ten opzichte van andere kopers, zoals beleggers. Starters krijgen hierdoor meer kans op een koopwoning. De starter betaalt bij een eerste woning geen overdrachtsbelasting. Deze wet is in werking per 01/01/2021.
  Lees meer
 • Wet op belastingen van rechtsverkeer
  De Wet op belastingen van rechtsverkeer regelt de heffingen van de overdrachtsbelasting en assurantiebelasting. Overdrachtsbelasting betaal je bij de overdracht van een woning. Je betaalt deze belasting alleen bij een bestaande woning. Bij een nieuwbouwwoning betaal je geen overdrachtsbelasting. In plaats daarvan betaal je omzetbelasting die vaak verwerkt is in de koopprijs. Vanaf 2021 betalen […]
  Lees meer
 • Wet op de omzetbelasting
  De Wet op de omzetbelasting 1968 regelt de heffing van de omzetbelasting (of btw). In de wet staat beschreven over welke producten en diensten omzetbelasting de Staat belasting heft. Omzetbelasting is belasting over de toegevoegde waarde. Een producent of leverancier verhoogt de prijs van een product of dienst met het bedrag van de btw. De […]
  Lees meer
 • Wet waardering onroerende zaken
  De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt dat gemeenten ieder jaar de waarde van onroerende goederen taxeren. Een bedrijfspand valt hier ook onder. De getaxeerde waarde heet WOZ-waarde. Aan de hand van de WOZ worden verschillende belastingen geheven, namelijk: Onroerendezaakbelasting (OZB) door de gemeente; Inkomstenbelasting door de Belastingdienst; ‘Waterschapsomslag gebouwd’ door de waterschappen. De wet […]
  Lees meer
 • WOZ-waarde
  De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van woningen en andere onroerende zaken. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Deze gegevens zijn openbaar. De waarde wordt bepaalt door een taxatie. Hierbij gaat de taxateur uit van wat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. […]
  Lees meer
0
Je winkelwagen