Woordenboek

Home » Woordenboek

Makelaars Woordenboek

Wil je echt zelf een makelaar zijn? Dan moet je wel over het juiste jargon beschikken. Daarom leggen we dit hier in dit gratis makelaars-woordenboek uit. Met zoveel mogelijk onderlinge verbanden. Kom je er dan nog niet uit, stel je vraag aan de makelaar.

 • Bestemmingsplan
  Een bestemmingsplan is een door de overheid (meestal de gemeente) opgesteld plan voor een bepaald gebied. In het plan is op detailniveau beschreven wat de bestemming is van de verschillende onderdelen. Je moet dan denken aan de gebouwen, die kunnen de bestemming wonen, kantoor of bijvoorbeeld agrarisch hebben. Ook terreinen kunnen een bestemming hebben. Het […]
  Lees meer
 • Box 1
  Box 1 is een fiscale term. Het is het inkomen uit arbeid. Er zijn bij de opgave van de Inkomstenbelasting drie boxen. Box 1 is het inkomen uit werk en woning Box 2 inkomsten uit onderneming Box 3 inkomen uit vermogen In Box 1 komt je inkomen uit huidige of eerdere arbeid. Ook zit de eigen woning […]
  Lees meer
 • Box 3
  Box 3 is een fiscale term. Het is de vermogensbox. Er zijn bij de opgave van de Inkomstenbelasting drie boxen. Box 1 is het inkomen uit arbeid Box 2 inkomsten uit onderneming Box 3 inkomen uit vermogen De belasting in box 3 gaat slechts zeer ten dele uit van het werkelijke rendement op je vermogen.Om de omvang […]
  Lees meer
 • BTW Belasting Toegevoegde Waarde
  De BTW is een zogenaamde directe belasting. Alle ondernemers betalen omzetbelasting over hun omzet, daarvan trekken ze de omzetbelasting af die ze eerder betaald hebben aan hun leveranciers. Het verschil tussen de twee bedragen is de toegevoegde waarde. BTW is geregeld in de wet op de omzetbelasting. Kleine ondernemers, die niet veel omzet hebben, hoeven […]
  Lees meer
 • Burgerlijk Wetboek
  Het Burgerlijk Wetboek (BW) is een verzameling van wetboeken. Deze wetboeken bevatten regels over de verschillende (rechts)verhoudingen tussen personen. Het BW bestaat uit negen boeken. In Boek 2 BW vind je regels over rechtspersonen. Boek 7 BW bevat regels over bijzondere overeenkomsten. Het Burgerlijk Wetboek is ingevoerd in 1992.
  Lees meer
 • Erfdienstbaarheid
  Een erfdienstbaarheid is een last op een stuk grond ten dienste van de eigenaar van een aangrenzend stuk grond. Bijvoorbeeld het recht van overpad. Het ene erf moet iets toestaan voor een ander erf. Je noemt dat het heersend erf en een dienend erf. Een erfdienstbaarheid staat in Nederland in het kadaster ingeschreven, 
  Lees meer
 • European Maritime Certification Institute EMCI
  Het European Maritime Certification Institute EMCI is een organisatie die internationaal regels heeft opgesteld om maritieme makelaars te certificeren. Zie ook de website van de EMCI.
  Lees meer
 • Funda
  Funda is de grootste woningsite van Nederland en de bekendste plek op internet waar huizenkopers kunnen zien wat het aanbod van koopwoningen is. Er staan zowel bestaande huizen als nieuwbouwhuizen op. Er is een aparte Funda voor zakelijk aanbod.
  Lees meer
 • Geschillencommissie recreatie
  Een geschillencommissie is een organisatie die beslissingen kan nemen bij conflicten. De commissie bestaat uit mensen die in het veld werken, in dit geval zijn dat de vertegenwoordigers van de Recron. Aan de andere kant zitten er vertegenwoordigers van de recreanten in de commissie. Die zijn vertegenwoordigd door de ANWB en De Consumentenbond. Meestal zijn er dan […]
  Lees meer
 • Havenreglement
  Een havenreglement is een set regels die van toepassing is in een haven of marina. Een haven is een particulier terrein. De eigenaar kan dus regels verbinden aan het gebruik of de betreding. Dat is bij een particuliere haven, maar ook indien de haven in eigendom is van een overheidsorgaan zoals een gemeente. Overtreding van […]
  Lees meer
 • Herbouwwaarde
  De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om een huis of andere gebouw weer op te bouwen als het verwoest is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een brand of storm. Herbouwwaarde staat in de verzekeringspolis. In een opstalverzekering. Die kan je afsluiten met of zonder de kosten voor de fundering.
  Lees meer
 • HISWA RECRON
  HISWA RECRON is de brancheorganisatie voor alle bedrijven in de recreatie en watersportbranche. Het is de partij die is ontstaan uit de fusie van HISWA (watersport) met RECRON (recreatiebedrijven). De organisatie zorgt voor regels en modelcontracten voor aangesloten bedrijven. Voor de bedrijven in deze branches zorgt zij ook voor ondernemersondersteuning en is er een vraagbaak. […]
  Lees meer
 • Huisvestigingsvergunning
  Een huisvestigingsvergunning is een vergunning die soms noodzakelijk is om ergens te mogen wonen. De gemeente verstrekt deze vergunning. De vergunning is gekoppeld aan goedkope huurwoningen en koopwoningen. Deze regelingen verschillen per gemeente. Bij koopwoningen is de huisvestigingsvergunning soms verplicht als het om goedkope koopwoningen gaat die met subsidie zijn gebouwd. Onderzoek voor je een […]
  Lees meer
 • Hypotheek
  De hypotheek is de lening voor de financiering van een registergoed. Als je de hypotheek niet betaalt (aflost) dan kan de bank het onderpand verkopen. De hypotheek is onlosmakelijk verbonden aan het onderpand, zoals de woning, het kantoor of het schip.Juridisch: Het recht van de geldverstrekker (hypotheekverstrekker) om de zaak waarop de hypotheek rust te […]
  Lees meer
 • Hypotheekakte
  Een hypotheekakte is een notariële akte. In deze akte staan vastgelegd dat de hypotheekgever een onroerende zaak als onderpand geeft aan de hypotheeknemer (de geldverstrekker). In ruil hiervoor ontvangt de hypotheekgever een geldlening. Om de geldverstrekker te beschermen heeft hij het recht om het onderpand, meestal een woning, te verkopen als de hypotheekgever zijn verplichtingen […]
  Lees meer
 • Inboedelverzekering
  Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade of verlies van de inboedel. Denk hierbij aan schade als gevolg van een brand, waterschade, inbraak of vandalisme. Onder inboedel wordt verstaan alle roerende zaken die tot het huishouden behoren. Dat zijn alle spullen die je kan verplaatsen, zoals een tafel, stoelen, bank. Maar ook een laptop, televisie […]
  Lees meer
 • Kadaster
  Het kadaster is een overheidsinstantie die de eigendom van en zakelijke rechten op registergoederen registreert. Alle huizen, gebouwen en grond zijn in Nederland in kaart gebracht. Daarbij is ook vermeld wie de eigenaar is en of er bijvoorbeeld een hypotheek op rust. Dankzij dit register is in Nederland altijd te achterhalen wie de eigenaar is. […]
  Lees meer
 • Kleineondernemersregeling
  De kleineondernemersregeling is een mogelijkheid binnen de BTW, om geen belasting te hoeven betalen. Kleine ondernemers kunnen hiervoor kiezen. De grens ligt in 2020 op € 20.000 omzet. Het is een optie om voor de regeling te kiezen. In dat geval hoef je geen BTW af te dragen, maar je kan dus ook geen BTW […]
  Lees meer
 • Kosten koper
  De kosten koper (meestal afgekort tot k.k.) zijn de bijkomende kosten bij de aankoop van een huis. Deze kosten komen voor rekening van de koper. Dit zijn bijvoorbeeld de notariskosten en de Overdrachtsbelasting Zie ook vrij op naam.
  Lees meer
 • Makelaar
  Een makelaar is een soort tussenpersoon die helpt en bemiddelt bij de aankoop en verkoop. De meest bekende makelaar is die bij onroerende zaken. Er zijn ook makelaars voor de koop van boten, verzekeringen en reeksen andere producten. De makelaar helpt bij het zoeken van de juiste partij en geeft ook andere adviezen.
  Lees meer
 • Monument
  Een monument is een gebouw dat van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Een monument is aangewezen door een monumentencommissie. Er zijn rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Dat heeft te maken met het belang van het gebouw. Er zijn ook andere monumenten, zoals natuurmonumenten. Voor monumenten zijn […]
  Lees meer
 • Nationale Hypotheek Garantie
  De Nationale Hypotheek Garantie is een borgstelling door het Waarborgfonds Eigen Woningen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten het inkomen, de lening en de waarde van het huis voldoen aan normen. De NHG vraag je aan via de instelling die de hypotheek verstrekt. Er is een aparte website voor de NHG.
  Lees meer
 • Natrekking
  Natrekking is een vorm van eigendomsverkrijging. Simpel gezegd: gebouwen, werken en planten of bomen (onroerende zaken) zijn eigendom van de eigenaar van de grond waarop het staat. Datzelfde geldt voor zaken aangebracht door bijvoorbeeld een huurder aan het gehuurde. Als die aard en nagelvast zijn dan maken zij onderdeel uit va het gehuurde.Een huis, een stacaravan of […]
  Lees meer
 • Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen
  De Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen, NMBS is de vereniging van beëdigde en EMCI gecertificeerde makelaars in schepen. De leden zijn deskundig op vier gebieden namelijk: pleziervaartuigen binnenvaartschepen zeeschepen woonschepen
  Lees meer
 • Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs NVM
  De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs. De NVM is de grootste  Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen. De vereniging bestaat sinds 1898 en heeft haar verenigingsbureau in Nieuwegein. Makelaars die lid zijn van de NVM moeten voldoen aan de regels die de vereniging heeft gesteld. Bij een conflict kan je ook een […]
  Lees meer
 • Onder water
  Je woning staat onder water als de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis. Dit kan zijn omdat de woningwaarde is gezakt nadat je het huis hebt gekocht. Of omdat je een hypotheek hebt afgesloten die hoger is dan de waarde van je woning. Als jouw woning onder water staat en je verkoopt […]
  Lees meer
 • Onroerend goed
  Een onroerend goed is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verbonden. Bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De grond is ook een onroerende goed. Onroerende goederen worden ook wel onroerende zaken genoemd. Het is belangrijk om een onderscheid te maken met roerende goederen. Dit zijn bijvoorbeeld tafels, kasten, computers en stoelen. Deze goederen zijn niet […]
  Lees meer
 • Onroerendezaakbelasting
  Als eigenaar van een woning of bedrijfspand betaal je jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente heft deze belasting bij de eigenaren van de woning of het bedrijfspand. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeente bepaalt het percentage. De OZB kan […]
  Lees meer
 • Ontbindende voorwaarde
  Een ontbindende voorwaarde is een voorwaarde die in een overeenkomst kan zijn opgenomen. Als er aan een bepaalde voorwaarde is voldaan, kan de overeenkomst worden ontbonden. Een gebruikelijke ontbindende voorwaarde bij het kopen van een woning is het voorbehoud van financiering. Als de koper geen financiering kan krijgen voor het huis, kan hij de koopovereenkomst […]
  Lees meer
 • Opstalverzekering
  Een opstalverzekering is een verzekering van een huis of ander gebouw. De verzekering dekt de schade door bijvoorbeeld brand, storm, bliksem en inbraak. De eigenaar sluit de opstalverzekering af. Onderdeel van de verzekering is de herbouwwaarde. Specifieke onderdelen van de verzekering kunnen zijn glasschade of aansprakelijkheid. De eigenaar van een onroerende zaak is aansprakelijk voor […]
  Lees meer
 • Overdrachtsbelasting
  Overdrachtsbelasting is de belasting die de koper van een stuk grond of pand betaalt aan de Belastingdienst. Deze belasting betaal je ook over rechten op onroerende zaken, zoals erfpachtrecht. Bij de koop van een huis is het 2% van de waarde van het huis. Voor andere onroerende zaken is het 6%. Vanaf 2021 betalen starters […]
  Lees meer
 • Overwaarde
  Overwaarde is het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van jouw huis en de nog resterende hypotheek. Ook wel eigenwoningreserve genoemd. Als de vrije verkoopwaarde minder is dan de nog openstaande hypotheek is het een restschuld. Voorbeeld: de vrije verkoopwaarde is € 300.000,-. De resterende hypotheek is € 150.000,-. De overwaarde is dan € 150.000,-.
  Lees meer
 • Registergoed
  Registergoederen zijn goederen die verplicht moeten worden ingeschreven in een register. Dit is een wettelijke verplichting. Op een registergoed kan je bijvoorbeeld een hypotheek vestigen. De hypotheek moet je ook in het register inschrijven. Registergoederen worden ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers. Er moet zijn voldaan aan 3 vereisten: Er moet een openbaar register […]
  Lees meer
 • Restschuld
  De restschuld is de schuld die overblijft als de hypotheek hoger is dan de verkoopopbrengst van de woning. De woning staat dan onder water. Is de verkoopopbrengst hoger dan de hypotheek? Dan is er een overwaarde. Voorbeeld: je hebt een hypotheekschuld van € 200.000,-. Je verkoopt jouw woning voor € 150.000,-. De restschuld is dan […]
  Lees meer
 • Rijksdienst voor het wegverkeer
  De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) is belast met de onder andere de registratie van vaartuigen. Boten die kleiner zijn dan twintig meter en sneller varen dan twintig kilometer per uur staan verplicht geregistreerd. Bij de verkoop moet die registratie omgezet op naam van de koper. Voor meer informatie kijk je op de site van […]
  Lees meer
 • Taxatie
  Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object. De taxateur stelt de taxatie op. Bijvoorbeeld voor de WOZ-waarde is een formele taxatie een eis. Een taxatie is iets anders dan een waardebepaling. Een makelaar kan alleen een waardebepaling geven. Dit is een inschatting van de waarde die een woning heeft op het […]
  Lees meer
 • Taxatierapport
  Taxatierapport is een rapport waarin de resultaten van de taxatie staan vermeld. Een taxatierapport is een formeel document. Je kan het gebruiken voor het aanvragen van een hypotheek. Ze zijn ook van belang bij een echtscheiding, om de waarde van de woning vast te stellen. Ook de WOZ-waarde staat in een dergelijk rapport.
  Lees meer
 • Toeristenbelasting
  De toeristenbelasting is een gemeentelijke belasting. De gemeente int die bij ondernemers die overnachtingen aanbieden. Alleen niet ingeschrevenen in de gemeente zijn de belasting verschuldigd. Het maak niet uit wat de aard van de overnachting is, een hotel, camping, vakantiehuisje of boot. De afdracht van toeristenbelasting is afhankelijk van de grootte van de onderneming, maar […]
  Lees meer
 • Transportakte
  De transportakte of leveringsakte is de notariële akte die nodig is voor een eigendomsoverdracht van onroerende zaken. Je hebt die nodig voor de verkoop van een vakantiehuis, parkeerplek of andere onroerend goed. In deze akte staat beschreven wat, aan wie en door wie wordt geleverd.Zonder notariële akte vindt er geen eigendomsoverdracht plaats.De tarnsportakte wordt, na […]
  Lees meer
 • Vereniging van eigenaren
  Een Vereniging van Eigenaren (de VvE) is een bijzondere vereniging. Het betreft meestal de eigenaren van verschillende appartementen in een gebouw. Er kan ook een VvE zijn van eigenaren van garageboxen in een complex, of de eigenaren van vakantiewoningen op een park. Samen vormen deze eigenaren een vereniging om hun gemeenschappelijk belangen te behartigen. Zo kunnen […]
  Lees meer
 • Vinex
  Vinex is oorspronkelijk de afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. Dat was een nota ruimtelijke ordening van het Nederlandse Ministerie van VROM uit 1991. Deze notitie bevat uitgangspunten voor het aanwijzen van nieuwe woningbouwlocaties voor de periode tussen 1 januari 1995 en 1 januari 2005. Voor een aantal steden werd daarbij de richting aangegeven […]
  Lees meer
 • Vrij op naam
  Vrij op naam wil zeggen dat de verkoper alle kosten voor verkoop en transport voor zijn rekening neemt. Het bedrag waarvoor het object is aangeboden, dat is “all inclusive”. Het is een begrip dat je vaak ziet bij nieuwbouwwoningen. De verkoper heeft een afspraak met een vaste notaris. Die zogeheten projectnotaris passeert alle transportaktes. Bij […]
  Lees meer
 • Vrije vestiging
  Vrije vestiging betekent dat je een woning kan bewonen zonder dat je een huisvestingsvergunning nodig hebt. In sommige gemeenten heb je een dergelijke vergunning nodig om in een huurwoning te mogen wonen. De regel gaat dan over sociale huurwoningen. Een enkele keer zijn ook koopwoningen aan een huisvestigingsvergunning onderhevig. Het gaat dan om goedkope koopwoningen […]
  Lees meer
 • Waarborgsom
  Een waarborgsom is een bedrag dat de koper of huurder stort als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen. Je kan een waarborgsom vragen voor iedere contractverplichting, een koopcontract of huurcontract.
  Lees meer
 • Waardepeildatum
  De waardepeildatum is de datum waarop de gemeente de waarde van de onroerende zaak heeft vastgesteld. De gemeente is wettelijk verplicht om periodiek de waarde te bepalen. De vastgelegde waarde geldt voor één kalenderjaar. De waardepeildatum speelt bijvoorbeeld bij de Onroerende Zaak Belasting OZB. Een taxateur kan niet alle onroerende goederen op dezelfde dag taxeren. […]
  Lees meer
 • Wet differentiatie overdrachtsbelasting
  De Wet differentiatie overdrachtsbelasting is een wijziging op de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Deze wet beoogt de positie van starters te verstevigen ten opzichte van andere kopers, zoals beleggers. Starters krijgen hierdoor meer kans op een koopwoning. De starter betaalt bij een eerste woning geen overdrachtsbelasting. Deze wet is in werking per 01/01/2021.
  Lees meer
 • Wet op belastingen van rechtsverkeer
  De Wet op belastingen van rechtsverkeer regelt de heffingen van de overdrachtsbelasting en assurantiebelasting. Overdrachtsbelasting betaal je bij de overdracht van een woning. Je betaalt deze belasting alleen bij een bestaande woning. Bij een nieuwbouwwoning betaal je geen overdrachtsbelasting. In plaats daarvan betaal je omzetbelasting die vaak verwerkt is in de koopprijs. Vanaf 2021 betalen […]
  Lees meer
 • Wet op de omzetbelasting
  De Wet op de omzetbelasting 1968 regelt de heffing van de omzetbelasting (of btw). In de wet staat beschreven over welke producten en diensten omzetbelasting de Staat belasting heft. Omzetbelasting is belasting over de toegevoegde waarde. Een producent of leverancier verhoogt de prijs van een product of dienst met het bedrag van de btw. De […]
  Lees meer
 • Wet waardering onroerende zaken
  De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt dat gemeenten ieder jaar de waarde van onroerende goederen taxeren. Een bedrijfspand valt hier ook onder. De getaxeerde waarde heet WOZ-waarde. Aan de hand van de WOZ worden verschillende belastingen geheven, namelijk: Onroerendezaakbelasting (OZB) door de gemeente; Inkomstenbelasting door de Belastingdienst; ‘Waterschapsomslag gebouwd’ door de waterschappen. De wet […]
  Lees meer
 • WOZ-waarde
  De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van woningen en andere onroerende zaken. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Deze gegevens zijn openbaar. De waarde wordt bepaalt door een taxatie. Hierbij gaat de taxateur uit van wat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. […]
  Lees meer
0
Je winkelwagen