Opzegging door verhuurder van huur staplaats

Hoe zeg ik als verhuurder de huur op voor een staplaats?

Je kan de huurovereenkomst schriftelijk opzeggen. Daar moet je een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld dat er sprake is van achterstallig onderhoud, achterstallige betaling of dat je het park anders wilt indelen. Het exacte antwoord op die vraag hangt ook af van de afspraken in de huurovereenkomst voor de staplaats.

Opzeggen huurcontract

Opzegging

Bij het aangaan van het huurcontract heb je afspraken gemaakt over de huur, waaronder ook wanneer en hoe je de overeenkomst mag opzeggen. Die voorwaarden zijn soms opgesteld door de RECRON.

De meest recente RECRON-voorwaarden voor vaste staplaatsen kan je vinden op de website van Hiswa-RECRON.

Ben je als ondernemer niet aangesloten hij HISWA-RECRON? Dan ben je alleen gebonden aan het contract dat je hebt gesloten met de huurder. Een contract is natuurlijk bij voorkeur schriftelijk, maar kan ook mondeling zijn overeengekomen. Maar sluit dan voor de wijze van opzegging toch zoveel mogelijk aan bij de modelvoorwaarden van Recron. Daarmee zit je juridisch aan de redelijke kant bij een mogelijk geschil.

Je mag opzeggen als:

1. dat schriftelijk gebeurt en

2. er een geldige reden voor opzegging is.

Voorwaarde 1: Schriftelijke opzegging

De opzegging moet via een aangetekende opzeggingsbrief of een persoonlijk overhandigde opzeggingsbrief aan de recreant. Deze voorwaarden staat los van welke voorwaarden verder van toepassing zijn. Zorg dat je bewijs hebt van je opzegging. Dus ook als je het zelf in handen geeft, vraag dan wel om een handtekening voor ontvangst met een datum.

Voorwaarde 2: Geldige reden voor opzegging

De RECRON-voorwaarden bepalen dat je de overeenkomst schriftelijk kan beëindigen als:

 • de (mede)recreant ondanks schriftelijke waarschuwing de verplichtingen uit de overeenkomst en/of de regels in de informatie van de ondernemer en/of de overheidsvoorschriften niet of niet behoorlijk naleeft of naleven, dan wel overlast aan de ondernemer en/of andere gasten bezorgt, dan wel de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;
 • de recreant ondanks schriftelijke waarschuwing door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het terrein handelt;
 • (een) overheidsmaatregel(en) de ondernemer noodzaakt/noodzaken tot beëindiging van de overeenkomst.;
 • de bedrijfsvoering van de ondernemer ophoudt te bestaan. De bedrijfsvoering eindigt echter niet automatisch bij verkoop van het bedrijf;
 • het kampeermiddel, ondanks schriftelijke waarschuwing en na een redelijke termijn voor aanpassing, niet aan de milieu- en/of veiligheidseisen voldoet;
 • het kampeermiddel van de recreant ondanks schriftelijke waarschuwing in een zodanig slechte staat verkeert, dat het aanzien van het terrein en de directe omgeving wordt geschaad;
 • de verhouding tussen de ondernemer en de recreant, ondanks schriftelijke waarschuwing, duurzaam is ontwricht zodat in redelijkheid niet van de ondernemer kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat;
 • de ondernemer een herstructureringsplan voor (een deel van) het terrein tot uitvoering gaat brengen waarvoor de plaats van recreant, waarop een verplaatsbaar of een niet meer verplaatsbaar kampeermiddel is geplaatst, nodig is.

Opzegging vanwege herstructurering

Het komt vaak voor dat ondernemers het huurcontract willen opzeggen vanwege een herstructurering van het vakantiepark. Daarom verdient deze opzeggingsgrond wat meer aandacht. Voor veel vakantiepark of bungalowpark eigenaren is het soms namelijk lucratiever om vakantiehuizen of bungalows neer te zetten in plaats van het verhuren van staplaatsen voor stacaravans of chalets. Daarvoor is vaak wel nodig dat de staplaatsen worden ontruimd. En dat de stacaravans dus worden verwijderd uit het park.

Dan kan je de overeenkomst opzeggen vanwege een herstructurering. Daarvoor moet je wel eerst een concreet en uitvoerbaar plan voor de herstructurering hebben. Dat betekent dat je de eventueel benodigde vergunningen al hebt of die op korte termijn verwacht te krijgen.

Eerst kijken naar mogelijkheid tot verplaatsing binnen vakantiepark

Bij opzegging van herstructurering ben je verplicht om de recreant zo mogelijk een plaats (minimaal gelijkwaardig) op het terrein aan te bieden. Dat hoeft echter niet als het kampeermiddel, gezien de leeftijd van het kampeermiddel en/of de staat waarin dit verkeert, niet meer op het terrein past.

Vaak is er na herstructurering op de camping echter geen plaats meer voor de stacaravan of chalet. Dan geldt het volgende:

 1. Als sprake is van een verplaatsbaar kampeermiddel en geen minimaal gelijkwaardige plaats beschikbaar is, dan moet de recreant de staplaats ontruimen. De recreant heeft dan wel recht op een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten. Uitsluitend de verplaatsingskosten vanaf de plaats tot buiten het terrein (de poort) zijn voor jouw rekening.
 2. Als het kampeermiddel niet meer verplaatsbaar is en er voor de recreant voor een ander kampeermiddel geen minimaal gelijkwaardige plaats beschikbaar is, dan heeft de recreant recht op een tegemoetkoming voor de verwijdering van het kampeermiddel. Dat is bijvoorbeeld bij stacaravans die zodanig zijn uitgebouwd of verouderd dat die eigenlijk niet meer verplaatsbaar zijn.

Tegemoetkoming in kosten van verwijdering

De vergoeding in geval 1 is € 1.476. In geval 2 is dat € 2.201. Deze bedragen worden wel jaarlijks geïndexeerd. Als er nog huurtermijnen openstaat, mag je die verrekenen met de vergoeding.

Recht op terugbetaling

Wanneer voor de huurder op het terrein een minimaal gelijkwaardige plaats niet beschikbaar is, dan heeft hij of zij recht op terugbetaling van het reeds betaalde jaargeld voor de resterende periode van het contract. Maar dat geldt alleen als de huurder de staplaats voor het einde van de overeenkomst ontruimt en deze opgeruimd aan jou beschikbaar stelt.

Ontruiming

Bij beëindiging of opzegging van het contract zal de recreant de staplaats moeten ontruimen. Dat betekent het verwijderen van alle eigendommen van de recreant op de staplaats. Dus niet alleen de caravan, maar ook zelf aangebrachte tegels, heggetjes, hekjes en dergelijke. De huurder moet de plek dus leeg en schoon opleveren. Dat moet uiterlijk op de laatste dag van het contract. Als de huurder dat niet doet, dan mag je de staplaats zelf gaan ontruimen en opruimen. Maar alleen na een schriftelijke sommatie tot ontruiming en opruimen binnen een redelijke termijn (zoals veertien dagen). Dan zijn de ontruimings- en opruimkosten voor de recreant. Die kosten mag je dan verrekenen met bedragen die je nog tegoed heeft van de recreant. Bijvoorbeeld de verplaats- of verwijderingsvergoeding.

Verkopen in plaats van verplaatsen

Vaak zal het (vanwege de kosten) voor de recreant niet praktisch zijn om de stacaravan te gaan verplaatsen of te verwijderen. Dan kan je met de recreant afspreken dat hij of zij de stacaravan aan jou overdraagt. En dat de tegemoetkoming in de verplaatsings- of verwijderingskosten wordt verrekend met de werkelijke ontruimings- opruimingskosten. Het staat jullie dan vrij om passende afspraken te maken.

Geschillen over opzegging

Natuurlijk moet je de RECRON-voorwaarden in acht nemen en redelijk handelen bij de opzegging. Anders is de kans groot dat de huurder zich gaat verzetten tegen de opzegging. De huurder kan bijvoorbeeld menen dat er geen concreet en uitvoerbaar herstructureringsplan is. Dan kan een procedure bij de Geschillencommissie Recreatie volgen. En dan mag je niet tot ontruiming overgaan totdat de Geschillencommissie daarover uitspraak heeft gedaan.

Geen RECRON-park

Ben je niet aangesloten bij de RECRON? Dan hoef je de RECRON-voorwaarden niet overeen te komen. Dan hangt het af wat jullie wel zijn overeengekomen. De wet geeft in ieder geval geen bijzondere huurdersbescherming. De wet kent ook geen voorgeschreven opzeggronden of regels over een vergoeding voor de huurder bij opzegging. Wel moet je dan een redelijke opzegtermijn hanteren. Bijvoorbeeld van twee maanden.

Ga in ieder geval altijd goed na wat er is afgesproken over opzegging voordat je het huurcontract daadwerkelijk gaat opzeggen.

  Heeft onze uitleg je geholpen?

  Lees meer over Vraag het de makelaar

  Je winkelwagen